Szukaj:
ZSB


Technik inżynierii środowiska i melioracji
to szerokoprofilowy kierunek zajmujący się kompleksowo środowiskiem, jego badaniem oraz  kształtowaniem. Kierunek ten obejmuje wiele dziedzin nauki i techniki mających wpływ na nasze otoczenie.
Niekorzystne zmiany jakie zachodzą w przyrodzie zmuszają do kształcenia kadr dla potrzeb melioracji, hydrologii, budownictwa obiektów wodnych,  sanitarnych i specjalnych.
Z uwagi na podnoszący się sezonowo poziom wód kluczowe znaczenie w tym kierunku ma budownictwo przeciwpowodziowe.  

1) Nauka w zawodzie trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

3) Pożądane cechy przyszłego kandydata:
- interesuje się budownictwem, ochroną środowiska,
- lubi oglądać programy telewizyjne dotyczące techniki,
- jest pełen pomysłów,
- lubi zadania, które wymagają zaangażowania.

4) Dodatkowe informacje:
Technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe takie jak:
  - organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska,
  - organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych,
 
dających możliwość uzyskania tytułu technika inżynierii środowiska i melioracji.

UWAGA!
  technikum inżynierii środowiska i melioracji  uznaje się
  za kierunek rolniczy
!5) W procesie nauczania, obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają przedmioty zawodowe:
 - budownictwo hydrotechniczne,
 - obiekty przeciwpowodziowe,
 - drogi dojazdowe do gruntów rolnych,
 - melioracje nawadniające i odwadniające,
 - stawy rybne, 
 - gleboznawstwo
- język obcy zawodowy
 - przedmioty realizowane w kształceniu praktycznym np. pracownia inżynierii środowiska i in.

6) Kontynuacja nauki:
 - uczelnie techniczne: Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska i in.,
- Zamiejscowy Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku 
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kursy dające dodatkowe uprawnienia: kosztorysowania, projektowania w programach komputerowych (AutoCAD).

7) Zawody pokrewne:
technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa.

Po końcowym egzaminie zewnętrznym otrzymują dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, który otwiera im drogę do zdobywania dalszych kwalifikacji i uprawnień. Po ukończeniu szkoły, mając odpowiedni staż pracy i spełniając określone wymogi możesz ubiegać się o nadanie uprawnień do samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych.

8) O zawodzie i branży budowlanej możesz poczytać w internecie:
- budownictwo 
 
Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo