Szukaj:
ZSBDla młodzieży zainteresowanej tworzeniem warunków do życia w harmonii z przyrodą, pragnącej mieć w swoim otoczeniu zieleń, parki czy choćby oczko wodne w swoim ogródku, ważna jest informacja, że właśnie w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie możliwość realizacji swoich wizji estetycznego świata.

1) Nauka w zawodzie trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 
Uczniowie realizują zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego. W klasie III odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.
Miejsce zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia szkoła.

2) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

3) Pożądane cechy przyszłego kandydata:
- interesuje się architekturą, przyrodą,
- lubi oglądać programy telewizyjne dotyczące o tematyce przyrodniczej, ogrodowej,   artystycznej,
- w dzieciństwie z zapałem rysował i malował,
- jest twórczy i pełen pomysłów,
- lubi przebywać na łonie przyrody.

4) Dodatkowe informacje:
Technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów zawodowych pozwalających uzyskanie tytułu technika architektury krajobrazu. Egzaminy obejmują kwalifikacje z zakresu projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury ogrodowej.
W trakcie nauki uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu:
- rysunku odręcznego,
- kreślenia sposobem tradycyjnym oraz z użyciem komputera,
- wykonywania dokumentacji projektowej,
- przenoszenia projektu w teren,
- wykonywania w terenie prac związanych z zakładaniem i pielęgnowaniem ogrodu.
Poznają podstawy wiedzy z dziedziny ochrony i kształtowania krajobrazu, historii sztuki ogrodowej, zastosowania roślin ozdobnych, wykorzystania materiałów budowlanych w procesie kreowania przestrzeni.
Kierunek rozwija kreatywność, zdolności plastyczne, uczy odwagi i samodzielności w podejmowaniu nowych wyzwań.


5) Cele kształcenia w zawodzie.
Absolwent technikum architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni,
- urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień,
- urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
- prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.


6) Przedmioty realizowane w trakcie kształcenia zawodowego:
-ochrona i uprawa roślin,
-rośliny ozdobne,
-urządzanie i pielęgnacja elementów architektury  krajobrazu,
-podstawy projektowania,
-język zwodowy
-podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
-zajęcia praktyczne w pracowniach: rysunku, projektowania komputerowego i in.
 

W trakcie nauki w technikum można zdobyć dwie kwalifikacje:
-Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
-Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.


UWAGA!
Ukończenie technikum architektury krajobrazu uznaje się za kwalifikacje zawodowe przydatne
do prowadzenia działalności rolniczej!

7) Kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatach i pracowniach szkolnych (zajęcia praktyczne) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni (praktyka zawodowa).

8) Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji – kursy:
florystyczny, kosztorysowania, projektowania w programie AutoCAD.

9) Kontynuacja nauki:
- uczelnie techniczne: Politechnika Krakowska im.T.Kościuszki,
- uniwersytety: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- inne uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i in.

10) Zawody pokrewne: technik geodeta, technik budownictwa, technik leśnik

11) O zawodzie i branży  możesz poczytać w Internecie:
-
świat ogrodów- informacja 
- architektura krajobrazu

12)  
Możliwości zatrudnienia:
-
Pracownie projektowe
-
Gminne wydziały architektury
-
Przedsiębiorstwa zajmujące się terenami zieleni: ogrody, parki, skwery
-
Instytucje w których znajdują się tereny zieleni: zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe
-
Przedsiębiorstwa projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu
-
Szkółki roślin
-
Ogrody botaniczne
-
Sklepy ogrodnicze
-
Własna działalność gospodarcza

 
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo