Szukaj:
ZSB


 
Technik geodeta - nauka trwa 4 lata.

Geodezja jest ugruntowanym zawodem posiadającym wielkie tradycje i osiągnięcia.
Jest rozwiniętą dziedziną techniki z ogromnym potencjałem rozwojowym.
Obecnie następuje szybki jej rozwój związany z oszałamiającym rozwojem technologii geodezyjnych.Geodezja jest działem związanym z projektowaniem, budową i eksploatacją miast, osiedli, budowli przemysłowych, dróg, mostów itp.

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.


1) Nauka w zawodzie trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Uczniowie realizują zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego. W klasie III odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.
Miejsce zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia szkoła.

2) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
 
3) Pożądane cechy przyszłego kandydata:
- interesuje się architekturą,
- lubi oglądać programy telewizyjne dotyczące techniki,
- w dzieciństwie bawił się klockami, sklejał modele, majsterkował,
- jest pełen pomysłów,
- lubi zadania, które wymagają zaangażowania. 

4) Informacje dodatkowe:
Technikum przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dającego możliwość uzyskania tytułu technika geodety. Daje średnie wykształcenie techniczne w dominującej dziedzinie gospodarki jaką jest drogownictwo, budownictwo

W trakcie nauki w technikum można zdobyć trzy kwalifikacje:
- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
- Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
- Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami


5) W procesie nauczania, obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają przedmioty zawodowe realizowane w kształceniu teoretycznym i praktycznym, np:
 geodezja ogólna, geodezja inżynieryjna, kataster i gospodarka nieruchomościami, prawo w geodezji, geomatyka (wszelkiego rodzaju zadania obliczeniowe dotyczące współrzędnych punktów), rysunek geodezyjny, dokumentacja katastralna, język obcy zawodowy.
 
W trakcie nauki przewidziana jest również praktyka zawodowa.

6) Możliwe kierunki rozwoju zawodowego:
- zarządzanie i obrót nieruchomościami,
- informatyzacja gospodarki przestrzennej,
- integracja i dystrybucja informacji przestrzennej,
- planowanie przestrzenne, głównie lokalne,
- przebudowa strukturalna rolnictwa, 
- aktywne współuczestnictwo w tworzeniu i  prowadzeniu monitoringu środowiska oraz systemów ratownictwa.

7) Jak pracuje geodeta?
- W pracy używa różnych narzędzi.
- Najprostszymi i rzadko już używanymi są: tyczki geodezyjne, taśma geodezyjna, ruletka (taśma stalowa), węgielnica (przyrząd do wyznaczania kąta prostego), łaty niwelacyjne.
- W pracy kameralnej geodeta dokonuje przede wszystkim obliczeń wykorzystując do tego kalkulatory i komputery.
- Następnie przystępuje do kartowania wyników pomiarów terenowych i by wykonać to w odpowiedniej skali używa nowoczesnych kartometrów elektronicznych.
- Potem wykreśla pierworys mapy w ołówku na planszy kartograficznej.

8) Możliwości pracy:
Wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze wymagają wstępnych prac geodezyjnych. Technik geodeta jest często poszukiwanym specjalistą, a miejsca pracy może znaleźć na terenie całego kraju.  Technik geodeta może pracować zarówno w terenie jak i w biurze. Może zostać zatrudniony w:
- firmie prywatnej (firmy 
geodezyjne, budowlane, poszukiwawcze złóż naturalnych),
- przedsiębiorstwa państwowe, 
- administracji rządowej i samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy wojewódzkie),
- ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wydawnictwa kartograficzne,
- laboratoriach i placówkach badawczych wyższych uczelni,
- praca na własny rachunek.


9) Kontynuacja nauki:
- uczelnie techniczne: Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska i in.,
- uniwersytety: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
- inne uczelnie: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- kursy dające dodatkowe uprawnienia: kosztorysowania, projektowania w programach komputerowych.

10) Zawody pokrewne:
 technik architektury krajobrazu, technik budownictwa.

11) O zawodzie i branży budowlanej możesz poczytać w Internecie:
geoforum.pl
- świat geodezji

 
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo