Szukaj:
ZSB


 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOŁA PROWADZI NABÓR
DO KLASY TECHNIK LOGISTYK


Technik logistyk  to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej - po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. Technik logistyk to zawód z przyszłością, a szeroka znajomość zagadnień opanowanych w szkole, pozwoli mu podejmować zatrudnienie w większości dziedzin gospodarki.
Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

1) Nauka w zawodzie trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Uczniowie realizują zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego. W klasie III odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.
Miejsce zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia szkoła.

2) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

3)Technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego dającego możliwość uzyskania tytułu technika logistyka. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu transportu i spedycji, produkcji, dystrybucji, zarządzania zapasami i zaopatrzenia. Nabywają umiejętność przygotowywania procesu logistycznego i sporządzania dokumentów logistycznych, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych, organizowania i realizacji zaopatrzenia oraz magazynowania, transportu i dystrybucji produktów gotowych, obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce.

4) ABSOLWENT w zawodzie technik logistyk będzie posiadał umiejętności i wiedzę merytoryczną, co umożliwia mu pewne wejście na rynek pracy i daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej wielkości, miejsca i kraju.

Możliwości zatrudnienia w:
- działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
- firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych,
- przedsiębiorstwach transportowo - spedycyjnych,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
 
na stanowiskach specjalisty do spraw:
- sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów,
- handlu elektronicznego,
- logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
- systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
- planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami,
- gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego.

5) Przedmioty zawodowe nauczane w czasie 4 lat nauki:
podstawy logistyki, gospodarka zapasami i magazynem, ekonomika logistyki,  transport i spedycja, planowanie logistyczne, systemy logistyczne,  gospodarka elektroniczna, laboratorium logistyczno - spedycyjne, laboratorium magazynowe, język angielski dla logistyków, język obcy dla logistyków, praktyka zawodowa.

Proponowana specjalizacja:
-logistyka handlu i dystrybucji, spedycja

6) Kontynuacja nauki:
- uczelnie techniczne: Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska i in.
- uniwersytety: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu i in.

- inne uczelnie:  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. 
 
8) O zawodzie i branży logistycznej możesz poczytać w internecie:
- świat logistyki
- portal logistyka w Polsce
 
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo