Szukaj:
ZSB


W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SZKOŁA PROWADZI NABÓR
 do klasy TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Jedzenie sprawia Ci wielką satysfakcję, często korci Cię, aby zorganizować „małe” przyjęcie dla znajomych, lubisz nowe doświadczenia, ponadto znasz się na ludziach i potrafisz z łatwością rozpoznać ich potrzeby, mając przy tym dar przekonywania – wybierz technika żywienia i usług gastronomicznych!

1) Nauka w zawodzie trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum oraz 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej. Uczniowie realizują zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego. W klasie III odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.

Miejsce zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia szkoła.

2) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

3) Pożądane cechy przyszłego kandydata:
- chce uczyć się języków obcych,
- posiada umiejętność planowania i organizowania pracy,
- współpracuje w zespole,
- szybko nawiązuje kontakty z innymi ludźmi,
- jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań,
- jest odpowiedzialny, prezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
- lubi zadania, które wymagają zaangażowania i cierpliwości.

4) Dodatkowe informacje:
Technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z kwalifikacji zawodowych dającego możliwość uzyskania tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych. Daje średnie wykształcenie techniczne w ciągle rozwijającej się dziedzinie gospodarki, jaką jest gastronomia.
Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia żywność pod względem towaroznawczym, planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, planuje, analizuje i modyfikuje sposób żywienia, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.


5) Przedmioty zawodowe realizowane w czasie nauki:
język obcy zawodowy, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, usługi gastronomiczne, działalność gospodarcza w gastronomii, zasady żywienia, pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi konsumenta, praktyka zawodowa i in.

W trakcie nauki w technikum można zdobyć dwie kwalifikacje:
- Sporządzanie potraw i napojów,
- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.


6) Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji - kursy:
Uczniowie w czteroletnim cyklu kształcenia mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju kursach i szkoleniach kierunkowych, np.: cateringu, zdobienia wyrobów cukierniczych, zdobienia stołów z artystycznym układaniem kwiatów, baristy, obsługi konsumenta, które kończą się uzyskaniem certyfikatu. Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę zawodową, doskonalą swoją  sprawność manualną  co w przyszłości daje lepsze perspektywy na pozyskanie satysfakcjonującej pracy.

7) Kontynuacja nauki:
- uczelnie państwowe: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Szczecinie i in.
- szkoły niepaństwowe: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu i in.


8) Zawody pokrewne:
technik hotelarstwa.

9) O zawodzie i branży gastronomicznej przeczytasz w Internecie:
- strona dla gastronomów w serwisie Hotelarze.pl
- świat gastronomii

10) 
Możliwości zatrudnienia:
-Restauracje
-Firmy cateringowe
-Hotele (pion żywieniowy)
-
Pensjonaty
-
Ośrodki wczasowe
-
Promy pasażerskie
-
Bary
-
Kawiarnie
-
Własna działalność gastronomiczna.

 

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo