Szukaj:
ZSB


TECHNIK LEŚNIK 

1) Nauka w zawodzie trwa 4 lata, o przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Uczniowie realizują zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego. W klasie III odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.

Miejsce zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapewnia szkoła.

2) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

3) Pożądane cechy przyszłego kandydata:
- interesuje się przyrodą,
- lubi oglądać przyrodnicze programy telewizyjne,
dobrze orientuje się w terenie,
- jest pełen pomysłów,
- lubi zadania, które wymagają zaangażowania.

4) Dodatkowe informacje:
Technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów
z kwalifikacji zawodoweych
dających możliwość uzyskania tytułu technika leśnika.

Na kierunku realizowana jest specjalizacja: 
Techniki geodezyjne w leśnictwie
Absolwent posiada umiejętności przydatne również w innych zawodach, są to między innymi:
- podstawy geodezji i budownictwa,
- uprawa i pielęgnacja roślin.

Po zakończeniu nauki istnieje możliwość ubiegania się o roczny płatny staż w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

5) Przedmioty zawodowe realizowane w czasie 4 lat nauki: 

- botanika leśna, zoologia,
· geodezja,
· użytkowanie lasu, hodowla lasu,
· urządzanie lasu, ochrona lasu,
· entomologia i fitopatologiA,
· maszynoznawstwo leśne,
- praktyka zawodowa.

W trakcie nauki w technikum można zdobyć kwalifikacje:
- Użytkowanie zasobów leśnych
- Ochrona i zagospodarowanie obiektów leśnych

6) Kontynuacja nauki:

Jeśli po ukończeniu szkoły chcesz kontynuować naukę, możesz podjąć studia wyższe na następujących kierunkach:
gospodarka leśna, ochrona zasobów leśnych,
ogrodnictwo, architektura krajobrazu,
inżynieria środowiska, ochrona środowiska,
geodezja i kartografia,
bioinżynieria,
agroekologia i ochrona roślin,
gospodarka przestrzenna. 

Mozesz ukończyć dodatkowe kursy, np. kurs pilarza.

7) Zawody pokrewne:
technik geodeta, technik architektury krajobrazu.

8) O zawodzie i branży budowlanej możesz poczytać w Internecie:
- Lasy polskie
- Leśnictwo

9) 
Możliwości zatrudnienia

Jako technik leśnik możesz znaleźć zatrudnienie w:
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
placówkach związanych z ochroną środowiska,
biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
parkach narodowych i krajobrazowych,
placówkach naukowo-badawczych,
administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa),
a także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach, parkach, terenach zieleni.
 

 

 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo